Gunnar Nilsson

Text: Lennart Rasmusson. 

I början av februari 1945 klev två uniformsklädda marinofficerare in på tullstationen i Höganäs och bad att få tala med Gunnar i enrum. Den äldre av de två presenterade sig som kommendörkapten Bangsbøll och redogjorde för sin roll i den danska motståndsrörelsen. Den yngre, fänrik Sandén, presenterade sig som representant för den svenska marinen. Bangsbøll som förde ordet förklarade att motståndsrörelsen hade behov av transportresurser och frågade Gunnar om han kunde ställa de danska fiskebåtarna till motståndsrörelsens förfogande.

Gunnar förklarade att han först måste tala med fiskarna och man kom överens om att han skulle lämna besked så snart detta var gjort. Mötet med fiskarna genomfördes och samtliga ställde sig positiva till ett fortsatt arbete för motståndsrörelsen. Bland fiskarna utsågs Christian Pedersen som gruppens talesperson och den som kom att bli Gunnars ”hjälpreda” och vän för livet.

Från rollen som ”ägare” till ett antal fiskebåtar blev nu Gunnar en viktig del av den danska motståndsrörelsens transportorganisation och hans officiella täcknamn blev ”redaren”.  I den av svenska armén avspärrade hamnen i Höganäs blev han under de följande månaderna ansvarig för att alla de transporter som anlände nattetid i form av lastbilar och personer kunde passera avspärrningarna utan att hindras. Han fick även rollen att organisera transporterna av den materiel som överförts från britterna med hjälp av operation ”Moonshine”.

Denna genomfördes den 13 januari 1945 av tre snabba motorkanonbåtar från Aberdeen i Skottland till Lysekil i Sverige. Operationen innebar att ca 50 ton materiel överfördes. Materielen bestod av 700 gevär, 1 000 karbiner, 1 200 pistoler, 3 200 handgranater, 2 ton sprängämnen, 2,5 miljoner patroner av olika slag samt ett mindre antal maskingevär och Bazookas med granater. I Lysekil överfördes lasten till en dansk skonare, m/s Else av Hasseris, som sedan avseglade till skånsk hamn.

Med kajplats ömsom i Torekov och ömsom i Höganäs fördes lasten över till Gunnars fiskebåtar för att nattetid skeppas ut till internationellt vatten där man mötte danska fartyg under gång mellan danska hamnar. I rum sjö fördes lasten över till dessa fartyg som därefter svarade för transporten till avsedd hamn i Danmark.       

Ett officiellt erkännande fick han då Christian den Tiondes Frihetsmedalj överlämnades till honom den 6 maj 1946, på årsdagen av Danmarks befrielse. Medaljen utdelades till utlänningar och danskar bosatta i utlandet för insatser för Danmarks sak under andra världskriget.

- Läs mer under rubriken Höganäs & andra platser


Text: Lennart Rasmusson